SPILLESTEDET THY S/I – Koncerter

 

Alle vores koncerter annonceres løbende på Thy360, samt på vores Facebookside.

Billetkøb foregår via Ticketmaster.

Tilgængelighed, lyd- og lyspolitik findes her.

SPILLESTEDET THY S/I – Plantagehusets teknik

Spillestedet Thy har følgende tekniske lydudstyr i Plantagehuset.

FRONT:

d&b Q10 – 2 pcs

Qi-Subwoofer NL4 – 4 pcs

d&b D12/EP5 – 2 pcs

FOH:

Yamaha MGP32X, 32 Channel Mixer console, 24 Mic Inputs with +48v Phantompower and High Pass Filter, 4 Stereo Inputs, 4 Aux Sends + 2 FX Sends, 4 Group Busses, 2 Matrix Outputs, 1 Mono Output, Digitaler In/Output for USB or iPod/iPhone, dimensions 1027 x 169 x 565mm, weight 19Kg.

STAGE:

DI: 8 x LD Systems LDI 02
Shure mics: 1 x PG52, 6 x SM57, 4 x SM58, 4 x Beta 58A
Sennheiser mics: 4 x e604, 3 x e614
1 x Electrovoice MC150
Booms: 12 tall, 3 medium, 4 low, 1 straight lead.
4 yamaha aktive monitors
NO RISERS AVAILABLE
STAGE IS 40 cm HIGH – 5 m x 4 m.
LIGHTS:
Static and very limited

SPILLESTEDET THY S/I – Repræsentantskabsmøde 3. april 2018

Deltagere: Musikforening Frøstrup 1x, Jazz i Thy 2x, Rytmus 2x, Thisted Musikteater 1x, Thy Folkemusik 3x, Thy Rock 2x, URT 3x, TMC 1x, Thy Alive 2x, Musikskolen i Thy 1x, Plantagehuset 1x, Thisted Kommune 2x, observatør.

Tid og sted:             3. april 2018 kl. 16 i Plantagehuset

Referat

 1. Valg af dirigent og referent
  • Velkommen ved formanden, som konstaterer, at repræsentantskabet er beslutningsdygtig med 12 tilstedeværende repræsentanter. Dagsorden er blevet sendt ud i marts måned, og mødet blev varslet i februar.
  • Dirigent: Gustav Sieg Sørensen fra Thy Folkemusik
  • Referent: Jennifer Strohmeyer
  • Dirigenten konstaterer, at repræsentantskabsmødet er lovligt indkald og dermed kan gå igang.
 1. Bestyrelsens årsberetning
  • Årsrapporten med bl.a. årsregnskabet blev sendt ud som mail op til mødet og uddeles også fysisk på mødet. Bestyrelsen har endnu ikke underskrevet rapporten.
  • Ordet gives videre til formanden Ove, som beretter om årets forløb med følgende nedslag:
   • Året startede med ansættelsen af den daglige leder. Dvs. medlemsforeningerne var allerede godt i gang, da spillestedets nye leder startede op. I praksis betød det, at året startede med en fortsættelse af det, der var blevet lavet i årene før, og at den nye leder så skulle fylde programmet ud med noget nyt og anderledes. Det var derfor et lidt specielt år med fortsættelse af det foregåede og et år, hvor man skulle prøve sig frem til, hvad det nye skulle være, og hvordan publikummet tager imod de nye initiativer.
   • Det var også et travlt år, hvor der er blevet afholdt flere koncerter end spillestedet er forpligtet på – særligt i efteråret har der været for mange arrangementer med for få tilhørere. Denne erfaring har allerede smittet af på planlægningen for 2018, der jo gik i gang i 2017.
   • Alt i alt synes bestyrelsen, at spillestedet kom godt igennem det første år. Bestyrelsen er dog også klar over, at der endnu ikke er blevet arbejdet med alle målene, og der stadig er nogle områder til gode, heriblandt børneområdet og den geografiske udfordring, hvor spillestedet i højre grad skal komme ud til kommunens afkroge og andre eksotiske spillesteder.
   • Med henblik på økonomien skal det nævnes, at budgettet afviger fra det budget, Spillestedet Thy skitserede ved ansøgningen om at blive regionalt spillested. Dette skyldes, at ansøgningsbudgettet ikke havde en konkret ramme at tage udgangspunkt i og dermed skulle tilpasses virkeligheden. Generelt arbejder bestyrelsen ud fra en præmis om, at der ikke bruges mere, end der er til rådighed. Året afsluttes med en omsætning på 2.5 mio. kr. og et lille plus på 20.000 kr.
   • Til sidst en stort tak til Kennet på bestyrelsens vegne.
  • Ordet gives videre til Kennet, der kigger tilbage på året med følgende nedslag:
   • I taløjemed har spillestedet overpræsteret i 2017. Dette skyldes delvist, at hver koncert tælles som individuel koncertdag; dvs. hvis der er en aften med tre koncerter, så tæller det som tre separate koncerter. Der er derfor i alt blevet afviklet 103 koncerter i det første år.
   • Som ny leder måtte Kennet finde sit ståsted bland medlemsforeningernes repertoire, hvor der måske i det første år blev satset lidt for meget med det resultat, at der har været koncerter med alt fra 0 betalende gæster til udsolgt. I forhold til publikumstal har spillestedets egne produktioner således ikke helt levet op til forventningerne, men sammen med koproduktioner mm. er man kommet op på det forventede niveau.
   • Der blev igangsat en del initiativer for at ramme publikummet med henblik på markedsføring, og det forventer Kennet vil give synergi fremadrettet.
   • Geografi har endnu ikke været i fokus. Dette hænger også sammen med, at Kennet som tilflytter har haft manglende kendskab til området. Ikke desto mindre har spillestedet været repræsenteret med koncerter mange steder i kommunen. Ligeledes har børneområdet endnu ikke været i fokus i 2017.
    Noget andet der endnu ikke har fungeret er musikrådet. Kennet formoder, at det hænger sammen med, at der mangler en retningslinje for musikrådet, og opfodrer repræsentantskabet til at være med til at sætte retningslinjer for musikrådet.
   • Spillestedet Thys organisation er en helt ny og uset organisationsform, der også medfører udfordringer. En af store udfordringer har været at ansøgningsbudgettet har lagt op til flere egenindtægter. Denne forventning er ikke blevet indfriet.
   • Spillestedet Thy samarbejde bl.a. med Det Musisk Hus, Rosa og Spotfestival.
   • Gennemgang af årsrapporten i grove træk.
   • Bilag til årsrapporten er koncertlisten og talentudvikling, hvor Kennet fremhæver, at det er svært at tegne grænsen mellem, hvornår noget er talentudvikling og en almindelig koncert. I 2017 har talentudvikling primært været initiativer, der har involveret de unge.
  • Feedback, kommentar og spørgsmål fra repræsentantskabet:
   • Musikteatret fremhæver den positive udvikling med henblik på det frivillige arrangement omkring spillestedet, der ligger foruden medlemsforeninger.
   • TMC, som har siddet med i musikrådet, bekræfter udfordringer om manglende retningslinjer for musikrådet. Endvidere spørger TMC ind til, om der er overvejelser over, hvordan man få flere besøgende til K2-koncerter.
    • Kennet svarer: Der har været forskellige koncerter med en forventning om, at de kunne trække publikummet nok til at være en K2. Fremadrettet vil Kennet booke færre koncerter og overlader det til medlemsorganisationerne at sætte dagsordenen.
   • Vagn fra Folkemusikken kunne godt tænke sig, at nogle medlemsforeninger gik sammen om koncerter.
    • Kennet svarer, at han synes medlemsforeningerne selv skal finde ud af at arbejde sammen – også fordi det ellers ville være administrativt tungt. Desuden synes han at spillestedets konstruktionen lægge op til samarbejde på tværs mellem medlemsforeningerne. Et godt eksempel er, når URT, Alive og TMC går sammen om forskellige arrangementer.
   • Jazz i Thy prøver at finde et nyt publikum, når de vælger et nyt sted bl.a. ved samarbejder med lokale kræfter og med tiltrækning af lokale folk.
   • Thy Rock bemærker, at markedsføring ikke fylder meget i budgettet 2018.
    • Kennet svarer, at der er flere poster, der relaterer sig til markedsføring.
    • Ove: Der er et forsøg med en freelance ansættelse for at prioritere markedsføringsaktiviteter.
   • Thisted Musikteater fremhæver, at blandt dem, der køber billetter, er alle ikke klar over, hvem der egentlig er arrangør. Det kan være svært for udefra kommende at forstå konstruktionen bag koncerterne. Derudover er der en gruppe blandt publikummet, der primært er interesseret i navnet på programmet, hvorfor de kommer pga. navnet og ikke pga. afvikleren. Det virker til gengæld således, at det dog ikke er ”navnets” størrelse, der er udslagsgivende.
 1. Indkomne forslag
  • Intet at bemærke.
 2. Udpegning og optagelse af nye medlemmer af repræsentantskabet
  • Intet at bemærke.
 3. Valg af bestyrelse
  • Bestyrelsen vælges for 2 år mellem 4-10 medlemmer. Bestyrelsen består af 8 medlemmer, hvor halvdelen er på valg. Idet bestyrelsen ifm. konstitueringen ikke havde taget stillingen til, hvem der er til valg, er undtagelsesvis hele bestyrelsen på genvalg i år.
  • Forslag til bestyrelsen: Torben Rasmussen, Anton Skovmose, Christian Søndergaard, Lars Himmel-strup, Mads Bakke, Ove Hegnhøj, Chris Poulsen, Sven Åge Larsen, Gustav Sieg Sørensen.
  • Niels Windfeld Lund falder ud og Mads Bakke og Christian Søndergaard kommer ind.
  • Den nye bestyrelsen vil ved lodtrækning afgøre, hvem der er på genvalg efter 1 år og hvem efter 2 år.
 4. Valg af musikråd
  • Stig Hansen, Hans Henrik Hust, Vagn Thorning, Thomas Mikkelsen, Marie Louise Klitgaard, Kasper Grønkjær, Torben Mejlgaard.
 5. Fastsættelse af dato for næste repræsentantskabsmøde
  • Ultimo april (efter påske 2019).
 6. Eventuelt

Kennet: Takker for modtagelse i det første år og opbakning både personligt og fagligt.

SPILLESTEDET THY

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik har besluttet at udpege Spillested Thy som regionalt spillested i perioden 2017-2020. Dette sikrer Spillestedet Thy et årligt tilskud på 1 mio. kr. fra stat og kommune frem til 2020.
Ansøgningsprocessen begyndte sidste forår, og det lange forarbejde har nu båret frugt. Det skyldes ikke mindst et enestående samarbejde i det musikalske miljø, der tæller 14 musiske og kulturelle foreninger i Thisted Kommune, som udmøntede sig i stiftelsen af Spillested Thy.

En sejr for det musikalske miljø

At blive udpeget som regionalt spillested, giver musiklivet i Thy et enormt løft. Både i forhold til talentudvikling, og i forhold til muligheden for at få ny, spændende musik såvel som store, etablerede navne til Thy. Fra 1. januar 2017 afholder Spillestedet Thy derfor koncerter for alle –  både de unge, jazzfolkene, rockhovederne, pop-elskere, folkemusik med mere. Og ej at forglemme også aktiviteter for de mindste.

En for alle – alle for en

Spillested Thy favner bredt, både fordi så mange kulturinstitutioner inddrages, men også i særdeleshed fordi Spillested Thy får til huse i Plantagehuset i KulturRummet, der rummer flere forskellige institutioner og aktører. Men Spillested Thy skal favne alle spillesteder i kommunen. Det vil sige, det bliver et spillested med scener placeret rundt omkring i kommunen, så musikken kommer derud, hvor publikum er.

Ansøgning og strategi

Rammeaftale med Statens Kunstfond

Følg med og læs mere på https://kulturrummet.dk/spillestedetThy og på http://www.thy360.dk

Vedtægter

Bestyrelsessammensætning

Anton Skovmose  2018-2020   Repræsenterer Ungdomsrådet i Thy, næstformand

Lars Himmelstrup  2018-2019   Repræsenterer Rytmus

Torben Rasmussen  2018-2019   Repræsenterer Thy Rock

Chris Poulsen  2018-2019   Repræsenterer Thisted Musikteater, næstformand

Gustav Sieg Sørensen  2018-2020    Repræsenterer Folkemusikforeningen

Mads Bakke Nielsen  2018-2020    Repræsenterer URT

Christian Søndergaard   2018-2020    Repræsenterer Alivefestival

Ove Hegnhøj  2018-2019    Repræsenterer Jazz i Thy, formand for bestyrelsen

Svend Aage Larsen  2018-2020   Repræsenterer Musisk forening i Frøstrup

Preben Dahlgaard  2018-2022   Valgt af Thisted Kommunalbestyrelse

Daglig Ledelse:

Spillestedsleder

Kennet Bøgehøj Christiansen – kennet@spillestedetthy.dk – +45 31 56 00 08

Musikforeningsrepræsentanterne er alle erfarne bookere og koncertarrangører.

Der er stor erfaring med foreningsdrift for alles vedkommende.

I forhold til Spillestedet Thys rammeaftale med Kulturstyrelsen dækker bestyrelsen de nødvendige kompetencer såvel juridisk som økonomisk, idet formandsskabet består af personer med stor erfaring med kulturaktiviteter og de hertil knyttede støtteordninger.

Årsrapport 2017